Peter I

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Proclamatie Peter I

Proclamatie 2004-2005,
Prins Peter I (Peter Janssen)

Weej, Vórst Primus:

Beej de grasie ván ów á-gesteld ás zesde Vórs ván 't Dreumelriêk;
Ridder in de ordes ván d'n Dreumel, de Moelbaer en de Aendekoel;
Oppervreejgezel ván d'n Dolgárd; Groëtmeister ván de vreejen tiêd;
Premier Tenor Du Chanson; enz. enz.
Heer vur ów á-geweze um, met of soonder ów goodvinge, d'n drie-en-vertigste Prîns ván 't Dreumelriëk te proklamere en te installere;

Oaverweagende:

 • Ten ierste: Dát we genne Preens kunne gebroêke met twië leenkerhand, wát ni beteikent dát we enne leenkspoét leenks loate ligge,
 • Ten twedde: Dát enne Preens met de vastenoavend good oet de verf mót kome ma dát 't vandaag d'n daag baeter is ás heej iëzer met de hand ka braeke,
 • Ten derde: Dát we enne preens mótte hebbe di en constructieve beejdrage wet te laevere án de vâstenoavend en doadoor vur os zoëgezâg Ideaal is,
 • Ten verde: Dát de Preens gój connecties mót hebbe met de Maasdörpe, woabeej ok ás heej Peg haet, de waeg toch nag aaltied ovver roëze giët,
 • Ten viefde: Dát we enne Preens mótte hebbe din 't met niemand án de stok kriegt en dát 't loëd um Ald Iëzer is wie ów met de vastenoavend en pilske brengt,
 • Ten zesde: Dát ge röstig mógt veundere wie d'r Preens wuurdt ás ge ma wet: Jónk geliërd is ald gedoan en dát 't zaeker genne Shang of Hai wuurdt,
 • Ten zuvvende: Dát, met álle gekheid óp en stök-ske, d'r met de vâstenoavend niemand ván zien stök-ske mog goan,
 • Ten achste: Dát, zoë-ás ge net gezeen het, de route 66 met enn'n Harley, ma ok zeker met enn'n Honda, d'n ideale waeg is nò 't Preensschap,
 • Ten niggende: Dát de jeugd nag aaltiëd de toekomst haet, zeker ás dát stoere patsers, rowwe duvels, bikkels, knammels,zwoare jonges, brôjers of vlaegels ziên,
 • Ten tiende: Dát de Preens d'r en stökske veur zal staeke ás ge met de Vâstenoavend genne kwats mákt en 't in dát geval tot óp d'n boj-jem zal oêtzeuke,
 • Ten elfde en leste: Dát we hoape dát met de vastenoavend hoëge oëge gegoëijd ware zoëdát triple 11 en Bull's eye nag um 't Hukske gerákt kunne waere en d'r duk gerope zal waere: One hundred and eighty,

Besloëte:

Um heer en nou te goan oétrope tot neeje Preens, woabeej weej eum beneume tot:
Ridder in de Ordes ván d'n Dreumel, de Moelbaer en de Aendekoel, met de iëretitels:
Baron ván de Stökt en 't Vôndere; Beschermhiër ván Jong Nederland; Lord of Triple 11; Freiherr ván 'Tot óp d'n bojjem' en oétvinger ván de orde ván 't Vôndere en rope nou oét tot drie-en-vertigste Prîns ván 't Dreumelriëk:

Preens Peter d'n Iërste

met zien Prinses Jacqueline en Adjudante John en Ton

Gegaeve, Hôrs 15 jannewari 2005

ald prins 043