De ganse santekroam

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Refrein
Strakkes goan we met de ganse santekroam
Nô dn hemel, nô d'n hemel
En pietrus zaet: "geej het 't good gedoan,
Godde geej ma beej dât engelke daor stoan"
En engelke heer, en engelke doar
't Lifst en engelke met echte engelehoar
Strakkes goan we mit de ganse santekroam
Nô d'n hemel, dât is rechsâf beej de moan
 
Couplet
Beej kaarte wer gen troef of enne kraan di lekt
Wât werde saggereinig vân en bus die net vertrekt
Ok vân en laege knip of 'n kapotte toët
Ma mâk d'r ma 't beste vân want êns da is dât oët
 
Couplet
'n Wingse weenkelkâr of enne slechte buut
Messchien loëpte aal roëd â âs d'n tap heer dalik sluut
Of ennen blauwe breef en oor te laat de krant
Ma oeits keumt d'r en ende â ân aal din trammelant.

Tekst: Cor Kuipers
Muziek: Thijs Kleeven
Zang: De Wazelvotte (Rob Achten, Toon te Baerts en Thijs Kleeven)

CD 1995