En bruüdje walvis

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Dinsdágs gój ik aaltiêd nao de maert
wánt dao is d'n euro nag wát waerd
Ik koëp meej dao en krinte-wekske
of wát stóf vur en carnavalspekske
Ma vur de maert is âfgeloëpe
nag gauw en bruüdje walvis koëpe

refrein
En ás ik dát gój bestelle
giët di visboor meej vertelle:
"Jao ma walvis heb ik neet"
Ik zeg: "Man dit is te gek"
griep di visboor um de nek
"Kiek wao di kraom heer vaol mei leet,
geej het walvis, geej het walvis, man geej het walvis.
Met mien oëge is niks mis, man geej het walvis
man geej het walvis"

couplet
Ás d'n óptocht net wer is begós
is ut ierste gaat d'r wer dór ós
Beginne met nummerke elluf
en kome aan ás honderdtwelluf
Ma ás d'n óptocht is âfgeloëpe
nag gauw en bruüdje walvis koëpe

couplet
Is ut dinsdágsoave's twelluf oor
joa da schrik ik meej ut apezoor
Dát is ieder jaor wer bale
ik gój en látste pilske hale
Vastenaovend is wer âfgeloëpe
nag gauw en bruüdje walvis koëpe

Tekst: Chris Winkelmolen
Muziek: Wim Duffhues
Zang: Huub Cox en Chris Winkelmolen

CD 2010