Loa ma zien

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Refrein:
Jao lao ma, lao ma, lao ma zien,
kiek deez drie daag wát minder fien,
haet toch schijt aan aal di möoije schien
en laot d'n boel d'n boel ma zien.
Jao lao ma, lao ma, lao ma zien,
óet oow daak gaon dud ni pien,
hos op Beppie, zing meij mit Josefien
en laot d'n boel d'n boel ma zien.
('t is zao fijn d'r beej te zien.)
 
Couplet
Âs 't oow efkes nimmer zint,
zuchte deep âs vastenaovend begint.
Laeve zonder d'n agenda,
gen geplaar en gen geren da.
Zoë laaije weej d'n accu duchtig op
en neme 't laeve wer luchtig op.
 
Couplet
Âs en schiër gaon we door 't lint,
weie óet âs zudjes in de wind.
Fiëste doon we op d'n hoempa,
Gen genöl en gen gemoel da.
Zoë laaie weej d'n accu duchtig op
en neme 't laeve wer luchtig op

tekst: Jan Hesen
muziek: Ron v.d. Beuken
zang: Liesbeth Coenders, Anja Hoeijmakers, Marion Peeters, Marion Vullings

CD 2001