Mien zonnestraol

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Refrein
Geej zied ás en zónnestroal vur meej
Dát dénk ik aalt âs ik oow zeej
Want geej zied mien zunke aaltied wer opneej
Ied're kiër âs ik oow zeej, giët d'n fied zó snel veurbeej
En ik dénk, geej huurt nou aaltied vort beej meej
Já dát zöj gáns bezoonder zien, want ik háld va zónneschien
't Waas zó schon âs zon zôn va meej zöj zien
      
En velt 't mei heer of dao en bitje taege
Of luüpt 't mei heer of dao en bitje mis
Dân dênkte ma vort de zón schient nô de raege
't Giët wer good jâ âs mien zôn d'r ma wer is
      
Mit raegen en weend of sniëj en mit gedoonder
Zon duustere daag 't waer is biëstig roow
Ma zeej ik oow da, dân dênk ik wât e woonder
Jâ da krieg ik wer zon wêrm ­geveul vân oow

Tekst: Piet Keijsers
Muziek: Hay Hesen
Zang: Leo Gebe, Hay Goumans, Jack Cuypers, Fons Vullings

CD 1998