Tusse Pruuse en de Piel

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Refrein
Joa tusse Pruuse en de Piël
Doa leet 't âllerschonste waerelddiël,
Dât is ôs eige limburgs land, doa is âlles noavenant
Ge left doa fijn, joa ik bedoel, âs enne preens in en petattekoel
't Allerschonste waerelddiël, leet tussen pruuse en de piël.
 
Couplet
In dât land vân buuttereedners
Is d'n humor nag in tel
Mit de zaate hermeniejkus
Of en joekse joekskapel,
Oet de moat of fleenk d'r naeve
Doa um mâk ik meej ni druk
Want de stemming die ze make
Is precies woa noa ik zuk
 
Couplet
In dât rÎek vân spek en boëne
Is de vastenoavestied,
Iëne groëte schaele wazel
Joa de logica is kwîet,
Got ni zeuke dut gen moojte
Lot de flauwekeul bestoan
Want ge vult ôw in d'n hemel
As ge oow 's gans lot gaon

Tekst: Cor Kuipers
Muziek: Thijs Kleeven
Zang: De Wazelvotte (Rob Achten, Toon te Baerts, Thijs Kleeven)

CD 1996