Wát ennen hoempapa

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Refrein:
Wát ennen hoempapa, wát ennen tra la la,
Ás ik dát zoë bekiëk denk ik kiër op kiër
't Hóft ván meej ván ze laeve zoë ni miër
Wát ennen hoempapa, wát ennen tra la la
't Is toch ni wát ik zoch en ik haj zoë gedóch
Gewoën, is gek genóg

Couplet:
Viëf sterre dinere, 't is te probere
Ma raak da ni drek in paniek 
Buige en knikke en wachte met bikke
Dát huurt nou iënmoal beej sjiek
Da kome de höpkes, miezerige möpkes
Óp telders ván twië maeter groët
En beej 't betale, is 't good bale
Ge stot da, metiën wer in 't roëd

Couplet:
Nó hiël lang soebatte, mós ik mei Stadte
Ge wet toch hoe dát giët
Kieke en pásse, hoe mót ik 't wásse?
En zeg is of meej dit stiët!
Nó ore lang sjouwe en áventoe snauwe
Wuurdt d'r dán toch wát gekocht
En twië dage later, jóng wát enne flater
Da wuurdt 't, geruild of truggebrocht

Tekst: Cor Kuipers
Muziek: Thijs Kleeven 
Zang: Cor Kuipers, Thijs Kleeven, Rob Achten

CD 2002