Jan IV

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Proclamatie 1976-1977,
Prins Jan IV (Jan v.d. Beele)

Weej, Vôrs Niemes:

Beej ów grasie, Virde Vorst van ‘t Dreumelriek, Ridder ván d’n Dreumel, De Moelbaer, en de Endekoel, Groëtmeister ván de Klos, Oppervreejgezel ván t Mussedörp, Huurhiër vän de Zwaluwstraat, enz. enz, hebbe de groëte iër um heer en nów, met of soonder ów goodvinge, d’n vieftiende Prîns ván ‘t Dreumelriêk te proklamere en te installere;

Ovverwaegende:

  • Ten Iërste: dát in os Dreumelriek de komende daag de joeks en't plezeer mit groëte slaeg nao binne gepómpt zulle mótte waere;
  • Ten Twedde: dát wéj daoméj enne Prins nuedig hebbe di de joekskraan wagewiet mót kunnen oap draeje en zónder knijje en ellebeug lijding mót kunne gaeve aan di groëte stroem vá plezeer daoméj wéj neet druüg kome te stao.
  • Ten Derde: dát in ós Dreumels't karnavalsvurke wer giét áwakkere en oplaaje toet enne troshoëp woa de vlamme oet zulle slao.
  • Ten Verde: dát wej vur de bránprevensie iemus mótte wiëte te vinge di dát veur mót kunne blusse, mógde dát nuedig zie.
  • Ten Viefde: dát in dees daag ós Dreumels wer ál eur schonste gezange zulle goan zinge en wéj doaveur enne veurzenger kunne gebroeke deen oppen tied zien hoëgste stum zal loate huüre.
  • Ten Zesde: (en ten leste) dát't doaméj d'n hoégsten tied wuürt dát wéj Niemus, iemus goan proclamere toet Prins ván't Dreumelriek, wánt en riek zónder Prins liekt óp enne zenger zónder stum, óp ennen bránd zónder veur of op en pómp  zónder water.

Besloête weej:

Um heer en nów, mit ow ás getuuge, oet te goan rope de vieftiende Prins ván ós Dreumelriek. Wej verliënen eum doabéj de iëretitels: Ridder ván d'n Dreumel, de Moelbaer en de Endekoel; Beschermhiër van de alde pomp; Lord Pompmádoor; Groëtmeister vá Spuit Elf; Opperkassenova van Mannekoër toet A.M.C; Baron ván Badkuüp toet Pleeboj.
En Proclamere nów tot vieftiende Prins van ’t Dreumelriek:

Prîns Jan d’n Verde

mit zien Prinses Marjan en Adjudante Jan en Thijs

Gegaeve, Hôrs 29 Jannewari 1977

ald prins 015