Privacyverklaring

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

1. Verwerking van persoonsgegevens – algemeen

Carnavalsvereniging D’n Dreumel, gevestigd te Horst (hierna: “D’n Dreumel”), hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we u informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. D’n Dreumel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens worden voor de meest voorkomende gevallen hierna in deze privacyverklaring beschreven;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hier vragen over heeft, kunt u zich wenden tot onze functionaris gegevensbescherming. De contactgegevens van onze vereniging treft u onderaan deze privacyverklaring aan.

Wij verwerken in elk geval in de navolgende gevallen uw gegevens, op daarbij vermelde wijze.

1.1. Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door D’n Dreumel verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • administratie (ledenbestand, facturatie contributies, organisatiestructuur, etc.);
 • uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst;
 • behoud van historische informatie over de vereniging en haar (oud-)leden.

Voor deze doelen kan D’n Dreumel in elk geval de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • datum aanvang en einde lidmaatschap;
 • bankgegevens;
 • functie binnen de vereniging en verloop daarvan.

De grondslag(en) voor de verwerking van deze persoonsgegevens is/zijn:

 • het lidmaatschap van de vereniging, aangegaan middels schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst;
 • enige wettelijke verplichting;
 • daartoe gegeven toestemming;
 • het algemeen belang.

1.2. Verwerking van persoonsgegevens van partnerleden

Persoonsgegevens van partnerleden (zijnde de partners van (oud-)verenigingsleden) worden door D’n Dreumel verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • administratie;
 • het behouden van historische informatie over de vereniging en haar (oud-)leden.

Voor deze doelen kan D’n Dreumel in elk geval de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres.

De grondslag(en) voor de verwerking van deze persoonsgegevens is/zijn:

 • daartoe gegeven toestemming;
 • het algemeen belang.

1.3. Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door D’n Dreumel verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • administratie;
 • uitvoering van werkzaamheden als vrijwilliger ten behoeve van de vereniging.

Voor deze doelen kan D’n Dreumel in elk geval de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres.

De grondslag(en) voor de verwerking van deze persoonsgegevens is/zijn:

 • uitvoering van overeenkomst;
 • daartoe gegeven toestemming; het algemeen belang.

1.4. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door D’n Dreumel verwerkt ten behoeve van het volgende doel:

 • het informeren van de abonnee d.m.v. nieuwsuitingen.

Voor het bovenstaande doel kan D’n Dreumel de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

De grondslag(en) voor de verwerking van deze persoonsgegevens is/zijn:

 • daartoe gegeven toestemming middels inschrijving voor de nieuwsbrief.

1.5. Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door D’n Dreumel verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • administratie;
 • uitvoering van de sponsorovereenkomst.

Voor deze doelen kan D’n Dreumel in elk geval de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • bedrijfsnaam;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • bankgegevens.

De grondslag(en) voor de verwerking van deze persoonsgegevens is/zijn:

 • de sponsorovereenkomst;
 • enige wettelijke verplichting.

1.6. Verwerking van beeld- en of geluidsmateriaal

D’n Dreumel verwerkt regelmatig al dan niet tot enige persoon herleidbaar beeld- en/of geluidsmateriaal ten behoeve van de volgende doelen:

 • het behouden van historische informatie over de vereniging en haar (oud-) leden;
 • publiciteitsdoeleinden;
 • nieuwsverschaffing.

Voor deze doelen kan D’n Dreumel in elk geval de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • naam;
 • functie / hoedanigheid;
 • beeldmateriaal.

De grondslag(en) voor de verwerking van deze persoonsgegevens is/zijn:

 • daartoe gegeven toestemming;
 • het algemeen belang.

2. Verstrekking persoonsgegevens aan derden (binnen de EU)

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het beheer van onze website (www.dreumel-horst.nl);
 • publicaties en nieuwsuitingen.

Wij maken afspraken met alle partijen waaraan wij uw gegevens moeten verstrekken (verwerkers) om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens uitsluitend aan andere partijen verstrekken indien dit wettelijk verplicht is. Tot slot kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

3. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.

4. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we in elk geval de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens D’n Dreumel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken uitsluitend beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hoe zij hier in het kader van de privacywetgeving mee om dienen te gaan.

5. Bewaartermijn

D’n Dreumel bewaart persoonsgegevens niet langer dan (1) noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel (2) op grond van de wet is vereist. Financiële gegevens dienen minimaal zeven jaren te worden bewaard. Historisch relevante gegevens worden in beginsel bewaard zo lang als de vereniging bestaat, doch langer indien het maatschappelijk belang hier om vraagt.

6. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Dit geldt ook indien wij enig onder artikel 1.6 bedoeld beeld- en/of geluidsmateriaal van u verwerkt hebben en u daar (achteraf) toch bezwaren tegen heeft. Op uw verzoek daartoe zal dit materiaal (voor zover mogelijk) alsnog verwijderd worden.

7. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft echter altijd het recht een (nadere) klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zijnde de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

8. Contactgegevens

U kunt onze functionaris gegevensbescherming bereiken via het secretariaat van onze vereniging.

Carnavalsvereniging D’n Dreumel

P/a secretariaat:
M.P.J.J. Peeters

Tuinderslaan 76, 5961 RP  HORST

Tel.nr: 06-12493193
info@dreumel-horst.nl
Rabobank – IBAN: NL97 RABO 0123698723
BIC: RABONL2U
K.v.K. Venlo: V40164599
BTW nr. NL: 0026.82.850.B01
Opgericht 1962 - Lid B.C.L. + N.E.G.1.