Cay I

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Proclamatie Cay I

Proclamatie 2001-2002,
Prins Cay I (Cay Kleeven)

Weej, Vórst Primus:

Ridder in de Ordes ván d'n Dreumel, de Moêlbaer en de Aendekoêl;
Freiherr von Unterricht; Iëredrager van d'n Alde Knoeper, enz. enz.

Oaverweagende:

 • Ten ierste: Dát in het iërste joar ván d'n Euro weej enne'n Preens nuüdig hebben di verstând ván zaken haet, woamej neet gezâg is dát heej persé Euroloog môt zien.
 • Ten twedde: Dát we ás fertigste Preens iemus nuüdig hebbe di ziene kop good boave water kán hâlde ok ál stiët 't eum mei tot boave de luppe.
 • Ten derde: Dát we gaer enne Preens wille hebbe met veul note op ziene zang deen de sterre ván d'n hemel wet te speule, wát ni wil zegge dát dát en vastgeroest gezelschap môt zien.
 • Ten verde: Dát enne Preens op en preenselijke en hoffelijke manier met zien dansmarietjes môt umgoan en d'r veuraal vur môt zörge dát zien eige Prinses Maximaal wuürdt geknoeveld.
 • Ten viefde: Dát, nou de buurgemaentes nó Hôrs a/d Maas beginne te lore, weej enne charmânte diplomaat nuüdig hebbe di eventuele integrasie kán bevordere.
 • Ten zesde: Dát 't vastenoavesspel ordentelijk mót verloëpe en dát in ónverantwoorde situatie drek enne strafcorner zal waere gegaeve.
 • Ten zuvvende: Dát ge ás neeje heerser eigelijk grös nag wát wilde hoar móg hebbe, má môt zeen te vurkome de Dreumels tegge de hoar i te strieke.
 • Ten achste: Dát de neeje Preens gen knip vur de neus waert zuj ziên ás heej zich met ów in de hoar zuj hebbe, of Scheif Grei oaver iëne kam zuj schaere.
 • Ten niggende: Dát alle "Tussenoêtkniepers" nò sniëj-gebiede, d'r ni met de hoar beej-geslept hove te waere, má dát die wál grös spiêt ás hoar óp de kop moge hebbe dát ze met de vastenoavend ziên weggegoan.
 • Ten tiende: Dát de Preens genne'n held op zök móg ziên, má dát heej wál fleenk de zök d'r i móg zette, woamei ni gezâg is dát heej dán iemand ván de zök móg bloaze.
 • Ten elfde en leste: Dát de vastenoavend dit joar óp Dinsdág pas móg stoppe ás d'r iërst langzám gedecomprimeerd is gewoare, um eventuele Cayssonziekte te vurkome.

Besloëte:

Um heer en nou te goan oêtrope tot neeje Preens, woabeej weej eum beneume tot:
Ridder in de Ordes ván d'n Dreumel, de Moêlbaer en de Aendekoêl, met de iëretitels:
Baron ván 't Clapvaeren en de Vrouw Boëm, Grand Friseur Coupe Naturel; Beschermhiër ván Kleffe Zök, Quintus en ánder Scheif Grei en oétvinger ván de Orde "Plaque Place du Saint Lambèrt en rope nou oét tot fertigste Preens ván 't Dreumelriëk:

Preens Cay d'n Iërste

met zien Prinses Marjolein en Adjudante Wim en Marc

Gegaeve, Hórst 19 Jannewari 2002

ald prins 040