D'n ideale

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Refrein:
Geej ziet d'n ideale, d'n ideale kel
ás geej meej ni kómt hale, da daenk ik dát ik bel
Geej ziet d'n állerbeste, ziet werkelijk enne kei
geej het um zoë te zegge álles mei
 
Couplet 1:
Ik ken ów ál joare, joa ál joare án iën stuk
weej zien vuriën geboare, geej ziet precies wát ik zuk
en dát geej vroeger óp de schoël, wál viëf kier zitte bleef
't hofd niemand te wiëte wánt geej ziet meej net zo leef
 
Couplet 2:
Ok die schriepel biëntjes, joa moëi ving ik die ni
en zon grove staekelhoar heb ik nag noëits gezi
ów gezicht dát is wál wenne, ma och dán daenk ik ma
toen ze oét an't diële woare, stóngde geej gans achter a
 
Couplet 3:
Ma toch ziede d'n beste en weurum dát wette waal
geej ziet d'n állerlifste, vur meej ech ideaal
't woar en bitje ploage, ik mákte ow wát zwárt
geej ziet d'n ideale, want geej het en goude hárt

Tekst: Cor Kuipers
Muziek: Jac Hanssen
Zang: Vera Hendrix, Suzanne Keizers, Nicole Lemmen

CD 2004