Ik gaj ni miër

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Couplet
D'n optoch is vurbeej, 't waas en bitje kâld
Umdaat ik toch waal vaan 'n lekker gieske hâld
Ging ik na 'n kefeke, en zat meej aan 't buffet
Ik veel has vaan de kruk, ik zoat 'r nag ma net
En 's oaves toen de ândere wojje goan
Kôs ik has nimmer bliëve stoan
Ik heb has altiëd pech en gluüf ma wat ik zeg
 
Refrein
Ik gaj ni miër, ik gaj ni miër en daan deuj ik 't toch wer
Ik gaj nag iëne kiër
Ik ben waal vreejgezel, meschien waal mien geluk
Ma noa de vastenoavend, da hal ik voot beej stuk
Ik gaj ni miër, ik gaj ni mier
Joa iën ding wiët ik zeker, dit is de leste kiër
 
Couplet
Ik vrog meej waal is âf, woa heb ik daal toch va
Daat ik mit vastenoavend, daat noëits ni loate ka
Ik haj meej veurgenoame, dit is de leste kiër
Want na't hiëringschelie, da zi ze meej ni miër
En wilde deensdaags na de brullef goan
Da zulde meej doa ni zi stoan
Ma gluuf meej waat ik zeg, ik heb has aaltiëd pech

Zang: Jack Cuypers
Tekst: Henny Spreeuwenberg
Muziek: Toën te Baerts

CD 1994