Lot 't mâ weije

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Lot 't mâ weije, lot 't mâ dreije
Joa lot 't ziene geng mâ goan
Wât kan 't gaeve, 't is um 't aeve
Âs weej mekaar ma good verstoan
Ret-te-ke-tet-te, wât aldebette
En bitje mökke ônderiën
Ik heb mei vân die dage, dât ik dênk beej vlage:
Wörrum nou klage, lot goan di wage
En ma good dât ik ni wiët wanniër de werreld heer vergiët
 
Lot 't mâ weije, lot 't mâ dreije
Joa lot 't ziene geng mâ goan
Wât kan 't gaeve, 't is um 't aeve
Zoëlang de werreld bleift bestoan (lot 't ziene geng ma goan)
 
De werreld dreijt âl ieuwe âl ieuwe in 't roond
We kukele köpke oaver ma brieve op de groond
't Is krek âs en meule die in de roonte dreijt
Gelukkig dát ôs werreld ok dreijt ás 't ni weijt

Tekst: Cor Kuipers
Muziek: Thijs Kleeven
Zang: De Wazelvotte

CD 1997