Wao hebbe weej dát án te dânke

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Wao hebbe weej dát án te dânke
wao hebbe weej dát án verdind
ván geluk kán ik wál janke
dát vastenoavend wer begint
Lekker drie daag pierewaaje, (ow)lekker drie daag laote gaon
en án álles ów begaaje totdát 't ech knats is gedaon

't Gânse jaor daenk ik aalliën ma aan, aan 't vâstenaovesfiëst
Ge wet dát ik hiël veul ván fiëste hal , ma daován wál wiet 't miëst
't Keumt zich die daag ni zò krek, d'r is gen protocol
Ma ieder lut zich lekker gaon, dis állemaol vur de lol

Ge dânst, ge fiëst en lot ów lekker gaon, jao of wát ge zalig vingt
Beveurbiëld dát ge nou dit liedje heer, dá gewoënweg met ós zingt
En ieder mákt zien eige keus, dao is ech niks verplicht
't Iënigste wát nuüdig is, de lach óp ów gezicht

Tekst: Cor Kuipers
Muziek: Thijs Kleeven
Zang: Joske Peeters en Jori Beeren

CD 2011