Jac III

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Proclamatie Jac III

Proclamatie 2003-2004,
Prins Jac III (Jac Jeurissen)

Weej, Vórst Primus:

Beej de grasie ván ów á-gesteld ás zesde Vórs ván 't Dreumelriêk;
Ridder in de ordes ván d'n Dreumel, de Moelbaer en de Aendekoel;
Oppervreejgezel ván d'n Dolgárd; Groëtmeister ván de vreejen tiêd;
Premier Tenor Du Chanson; enz. enz.
Heer vur ów á-geweze um, met of soonder ów goodvinge, d'n twië-en-vertigste Prîns ván 't Dreumelriëk te proklamere en te installere;

Oaverweagende:

 • Ten ierste: Dát 't d'n hoégste'n tied wuurdt dát d'r en end keumt án 't Preensloëze tiêdpêrk, wánt en Dreumelriêk soonder preens liekt óp en voetbalvêld soonder goalpöäl of óp en volleybalvêld soonder net,
 • Ten twedde: Dát enne gojje preens vur de vastenoavend is geboare, d'r mei noa bed giét en lut hure wát heej i zich haet, zoëdát ge kunt zegge: Dát 't Nummer iën is,
 • Ten derde: Dát tiedus de Vastenoavesdaag gen bottle-necks moge veurkome in d'n á-veur ván d'n beerstroém zoëdát álle gleskes beer "just in time" geserveerd kunne waere,
 • Ten verde: Dát ok vur enne Preens en zien Prinses geldt dát ze baeter goj bure kunne hebbe ás verre vriende en dus de noabere ván 't állergrutste belang ziên,
 • Ten viefde:Dát met de vastenoavend álle buffette good bevurroad mótte waere en de pómpe óp volle toere mótte kunne blieve dreije,
 • Ten zesde: Dát de Preens en training zal vurzörge vur álle Dreumellinnekes um te vurkome dát die tiedus 't vastenoavesviere te duk enne "time-out" mótte á-vroage,
 • Ten zuvvende: Dát't genne pâs is um met de vastenoavend te zegge: Loép nò de pómp, lot stoan dát ge mót zegge: 't is pómpe of verzoêpe,
 • Ten achste: Dát álle vástenoavesliedjes die Hôrs riêk is, oet vólle boars mei-gezónge mótte waere en dát de prinses doa persoënlijk eur stiëntje án zal beejdrage,
 • Ten niggende: Dát laege proat en laege glaas ni beej de vastenoavend hure en in gevâl 't toch wuurdt geconstateerd, d'r drek en gaele of desnoëds en roëje kaart getrokke zal waere,
 • Ten tiende: Dát met de vástenoavend 't verkiër óp en liëg pitje wuurdt gezatte, woamei ok gezâgd is dát 't óngemeniërd is, ás ge da met en proem gas doar 't Dreumelriêk scheurt,
 • Ten elfde en leste: Dát enne gojje set-up en service beej de vástenoavend 't halve waerk is, woa Preens en Prinses ás iën block achter mótte stoan, zoédát vurkome wuurdt dát 't en block án 't biën giët waere,

Besloëte:

Um heer en nou te goan oétrope tot neeje Preens, woabeej weej eum beneume tot:
Ridder in de Ordes ván d'n Dreumel, de Moelbaer en de Aendekoel, met de iëretitels:
Baron ván Hovoc, Beschermhiër ván VC Laeg, Wittenhorst, de Noabere, OHD Heldus en buurtveriëniging de Schutroe, Grand Signeur Coureur du Solex-carburateur, en oétvinger ván de orde ván de Els Beemde, en rope nou oét tot twië-en-vertigste Preens ván 't Dreumelriêk:

Preens Jac d'n Derde

met zien Prinses Ellen en Adjudante Bob en Johan

Gegaeve, Hôrs 31 jannewari 2004

ald prins 042