Geert I

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Proclamatie Geert I

Proclamatie 2002-2003,
Prins Geert I (Geert Geurts)

Weej, Vórst Primus:

Beej de grasie ván ów á-gesteld ás zesde Vórst ván 't Dreumelriëk;
Ridder in de ordes ván d'n Dreumel, de Moëlbaer en de Aendekoel;
Oppervreejgezel ván d'n Dolgárd; Groëtmeister ván de vreejen tiëd;
Premier Tenor Du Chanson; enz. enz.
Heer vur ów á-geweze um, met of soonder ów goodvinge, d'n iën-en-vertigste Prîns ván 't Dreumelriëk te proklamere en te installere;

Oaverweagende:

 • Ten ierste:Dát we in ´t derde joar vón dees iëuw enne Prîns nuüdig hebbe din in zien jeugd 't klappe ván de zweep ván doënbeej haet meigemákt.
 • Ten twedde:Dát we enne Prîns nuüdig hebbe di ván hoês oêt wet dát ´t aaltied en bitje miër môg zien en di met de vastenoavend door kán goan tot álle stoppe doarsloan.
 • Ten derde: Dát de neeje Prîns goj service mót kunne verliëne en in dubbel ópzicht ervaring mót hebbe met servere.
 • Ten verde: Dát ge mit de vastenoavend grös ônder iën hoedje mógd speule, ma dát ´t verboaje wuurdt um doar de maze ván ´t net te kroepe.
 • Ten viefde: Dát en âld boare spraekwoord zaet, dát ván en brullef en brullef keumt, má verzwiegt dát d`r ok mei enne neeje Prîns oêt vort keumt.
 • Ten zesde: Dát ok de neeje oêtbreidingsgebiede ván Hôrs beej de vastenoavend betrokke mótte waere, aal mótte doa ok vur ovver de brug kome.
 • Ten zuvvende: Dát de jeugd nag altied de toekomst haet en dát we doarum op gelieke voot wille bliêve met de álle jeugdclubs, má veuraal met de Stichting Jong Nederland.
 • Ten achste: Dát, now d'r óp gebroeid wuurdt um vort miër mînse in iën cel te zette, weej enne Prîns nuüdig hebbe din dát dagelijks in de gate kán halde.
 • Ten niggende: Dát 't niks oët makt welk beer ge mit de vastenoavend dreenkt, want 't maerk wuürdt toch wál op de snoet gesmeekt.
 • Ten tiende: Dát de leste joare enne neeje Prîns vur de Lindeboys gesneeje kook is, má dát dát ni wil zegge dát d´r mit de vastenoavend iemand gesneeje môgd waere.
 • Ten elfde en leste: Dát de Prîns volmondig zâg: joa, ik Will,...ma...´t oêteindelijk toch ôk ván zien Prinses leet Afhange.

Besloëte:

Um heer en nou te goan oétrope tot neeje Prîns, woabeej weej eum beneume tot:
Ridder in de Ordés ván d'n Dreumel, de Moëlbaer en de Aendekoël, met de iëretitels:
Baron ván d'n Afhang, Beschermhiër ván de Lindeboys en B.C.H.; Chavalier du Champgnon Hollandaise Jeunesse en oétvinger ván de orde ván d'n Afhang en rope nou oét tot iën-en-vertigste Prîns ván 't Dreumelriëk:

Prîns Geert d'n Iërste

met zien Prinses Will en Adjudante Berry en Ger

Gegaeve, Hórst 8 Fibberwari 2003

ald prins 041