Geert II

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Proclamatie 2012-2013,
Prins Geert II (Geert Rubie)

Weej, Vôrs Iemus:

Zuvvende Vôrs ván 't Dreumelriêk; Ridder in de ordes ván D'n Dreumel, de Moelbaer en de Aendekoel; Grand voyageur du monde; Membri importante di frazione marmellata; Ambassadeur ván het greune graas án de witte hel, enz, enz,
hebbe de groëte iër um heer en nów, met of soonder ów goodvinge, d'n vieftigste Prîns ván 't Dreumelriêk te proklamere en te installere;

Ovverwaegende:

 • Ten ierste: Dát D'n Dreumel er wer in is geslaagd enne neeje enthousiaste Prîns te vinge din en end zal make án 't Prînsloze tiêdpaerk;
 • Ten twedde: Dát we dit jaor enne extra jónge Prîns kriêge ónder de motto's “Geej ziet jónk en ge wilt wát” en “Wie de jeugd haet, haet de toekomst”;
 • Ten derde: Dát de Prîns veuróp mót gaon in de vâstenaovend zoë-ás enne'n echte spits d'n aanval mei óp mót zette;
 • Ten verde: Dát de vâstenaovus- muziek um aeve-good vertrouwd in de oëre mót klinke ás de muziek di ge b.v. óp Pinkpop of Alcatraz kunt huure;
 • Ten viefde: Dát de neeje Prîns zich ás enne'n echte boête-klosjaar in 't Dreumelse-vâstenaoves-nacht-laeve zal storte;
 • Ten zesde: Dát de neeje Prîns nergens in 't Dreumelriêk de beurs hóft te trekke en dát heej ás 't ware aoveraal met geslaote beurs kán betale;
 • Ten zuvvende: Dát de neeje Prîns zien ónderdane biëstig lenig en soepel dór de vâstenaovend zal begeleide;
 • Ten achste: Dát de neeje Prîns, ás echte carnevalist, d'r vur garant stiët dát de Vâstenaovend dit jaor knoep gezellig wuurdt;
 • Ten niggende: Dát heej d'r tiedus de carnaval óp toe zuút dát d'r ni te veul staerke drank genuttigd wuurdt en ál ga gen grei wao 71% of mier i zit;
 • Ten tiende: Dát weej enne neeje Prîns kriege din enne'n tik ván de Meulestraot haet meigekraege ma din ok wet dát iën zwaluw nag genne zomer-carnaval mákt;
 • Ten elfde en leste: Dát we dit jaor en primeur hebbe wánt de neeje Prîns wet óp wát vur enne wage heej met Carnavalszóndag dór de Hórster straote trekt;

Besloête weej:

Um heer en nou oêt te rope tot neeje Prîns, waobeej weej eum beneume tot:
Ridder in de Ordes ván d'n Dreumel, de Moelbaer en de Aendekoel,
Met de ieretituls:
Freiherr von der Swalbe-strasse, Baron ván de Jónge Wacht
Groët-Hertog ván 't Klumrek, Grand Samoerai van Mazda 323, Beschermhiër ván 't Klushok
en oêtvinger ván de orde ”ván 71% en Hallo Jông”
en rope nou oêt tot iën-en vieftigste Prîns ván 't Dreumelriêk:

Prîns Geert d'n twedde

mit zien Prinses Jolijn en Adjudante Luuk en Tom

Gegaeve, Hôrs 19 Jannewari 2013

Geert_II