100 Joar (Kleffe zök)

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Refrein
ÁI waere weej hoonderd jaor
'T is vur ós zónnek[aor
Mit vastenoavend blieve weej aalt goan
Ál waere weej hoonderd jaor
dát is vur ós gen bezwaor
Want ge wet dát joonk gelierd is alt gedoan
 
Couplet
Mit vastenaovend zidde ós keiduk
Weej fieste door, joa drie daag án ien stuk
Aswoensdág hebbe weej da kleffé zök
Daoraover make weej ós ga neet druk
 
Couplet
D'n optoch en da nò de Merthal hin
Daonoa duike weej e kefeeke in
Ál stoan weej op de bank straks in de min
Weej hajen ál en halde goje zin
 
Couplet
Op deensdág kieke nor ós borebroed
Wát haet dát megje toch e leve snoet
De joekskapel speult elf liedjes oet
En daonao stoppe zeej mit dát getoet

Teks en meziek: Paul Beurskens, Wim Duffhues en Cay Kleeven
Zang: Wim Duffhues, Cay Kleeven, Nicole Lemmen en Gert v.d. Sterren

CD 2000