Ás ik oow zeej

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Ik kiek mien oegen aaltied oet mit vastenaovend
De moeijste meense kome da vurbeej
Ik kiek nò leenks nò rechs nor oonder en nò baove
't Is te gek, 't is te moeij wát ik da zeej
Már 't moeijste en het schonst ván állemaol
Dát ziedde geej dao, geej jao, hielemoal
 
Refrein
Ás ik oow zeej, da mót ik lache
Ás ik oow ­zeej krieg ik aaltied goje zin
Ás ik oow zeej kán ik ik ni wachte
Kán ik ni wachte tot ik eind'lik beej oow bin
Geej zied mien leefste, jao ván oow hal ik't miest
Mit oow d'r beej is 't laeven ien groet fiest
Ás ik oow zeej da mót ik lache
Ás ik oow zeej bestiet d'r verder niks vur meej
 
Jao in de zaal velt d'r hiel wát te bekieke
De moeijste kleure samen in e reej
D'r zien d'r ok, die ech op niemes lieke
Wát mákt dát oet, we make lol, we zien d'r beej
En 't áller-állermoeijst ván állemoal
Dát ziede geej dao, geej dao, hielemaol
 
Ás da d'n állerlátsten aovend is gekome
En weej muuj en hiel voldaon nò hoes toe gaon
Da kriede geej va meej 'n buuske roeije blome
En beej 't schiensel ván de sterren en de maon
Vrogde geej wie waor 't schonst ván állemaol
Da zeg ik geej jao geej jao hielemaol

Tekst: Leo Huijs
Muziek: Leo Huijs
Zang: "Knats Um" (Hay Emonts, Peter Hagens, Leo Huijs, Mart Wijers)

CD 1999