Goje zin

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Couplet
Weej hâlde wál vá stappe, dát zit ós in 't blood
‘n Lekker pilske pakke, dát deut d'n Dreumel good.
Twië kier kermis viere, keumt näörges ânders veur
De gânse mèrt versiere is good vur ós humeur.

Refrein
Loëp ik door Hôrs dán krieg ik hiële goje zin
Want ik zie bliej dát ik ‘nen echte Dreumel bin.
Staj óp de mèrt met vul bekende um meej hin
Want ik zie bliej, ik zie bliej, ik zie bliej dát ik ‘nen echte Dreumel bin.

Couplet
Vur die zich gaon vervaele boemelweekend iëne kier
Dát mótte oëits belaeve met zien álle án de zwiêr.
Má straks met vastenaovend is wer iederiën de klos
Dá gaon weej duchtig knalle, dá keumt d'n Dreumel los

Refrein
Loëp ik door Hôrs dàn krieg ik hiële goje zin 
Want ik zie bliej dát ik ‘nen echte Dreumel bin.
Staj óp de mèrt met vul bekende um meej hin
Want ik zie bliej, ik zie bliej, ik zie bliej dát ik ‘nen echte Dreumel bin.

Tussenstuk
Ma hiël vroeg in ’t veurjaor, jullie wiëte 't toch ál
‘t Grötste fiëst der fiëste, ózzen Hôrster carnaval.

Refrein 2x
Loëp ik door Hôrs dán krieg ik hiële góje zin
Want ik zie bliej dát ik ‘nen echte Dreumel bin.
Staj óp de mèrt met vul bekende um meej hin
Want ik zie bliej, ik zie bliej, ik zie bliej dát ik ‘nen echte Dreumel bin.

(laatste regel)
Want weej zien bliej, weej zien bliej, wej zien bliej dat weej toch echte Dreumels ziên.

 

Dreumel CD - 2016