Ik heb hure zegge...

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Refrein:
Ik heb hu-re zeg-ge, dát de wer-reld has ver-giët
-------- dat is wál ba-le -----------
Pas nò vastenaovend, zò wiet âs ik ‘t wiët
------ ás we dát ma ha-le -----------

Jao ‘t is hiël zeker, ze hebbe ‘t veurspeld
dát nò vâstenaovend, ós daag heer zien geteld
en dát we dá inaens mit enne`n hárde slaag misschien
ál-le-maol en-gel-kus zien

(Als laatst)
la,la, enz.

Joa joa ze hebben 't vurspeld,
dát os daag heer zien geteld
en weej beej iëne slaag misschien
engelkus ziën

Couplet:
Ge het duk ván die profiëte die veurspelle állerhand
doon net ofdat ze 't wiëte, doon baere-intresant
ma wát ze ok veurspelle, ‘t lut meej eigelijk álmaol kâld
nim álles wát ze zegge, met en haffel zâlt

Couplet:
Nim ‘t zekere, vur ‘t zekere, wánt misschien is ‘t wál waor
zet de bleumkes boête, dit vastelaoves-jaor
Zuj ‘t zien gelaoge, klopt d'r gen dónder ván
dán is d'r niks verlaore, fiëst zoë veul ás dát má kán

Tekst:  Cor Kuipers
Muziek:  Thijs Kleeven
Zang:  A MuziCaal

CD 2007