Lot kome wat keumt

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Refrein:
Lot kome wát keumt, lot goan wát giët,
álles verandert, ‘t keumt dór d'n tiëd.
Ge sputtert iers taege, ge zegt: “wát en grei,
ik duj án din tra la ni mei” !
Ma da nò en tiedje, da daenkte: Och ja,
wát kán ‘t ok schille ván tra la la la.
Lot kome wát keumt, lot goan wát giët,
álles verandert, ‘t keumt dór d'n tiëd,
aal guft ‘t duk heisa en tra la la la
knetter wer ik d'r va
 
Couplet:
Nag ni zò lang geleeje, waas hiël veul nag taboe
Dát is toch ech en schande, zág Va en ok ós Moe
We wiëte nou wiet baeter, en doon't óp ós manier
zoë giét ‘t gânse circus, aaltiëd ma wer wier (ja ja ja)
 
Couplet:
Pietje kreeg en piercing, heej vong dát ech kei-vet
en haet d'r nou wál zeuve, zo wiet ás ik ‘t wet
ik mós wál efkus schrikke, toen heej meej die leet zeen
ma heb nou twië jaor Iátter, d'r zelf elf een (ja ja ja)
 
Couplet:
Met en mobieltje belle, dát waas iets vur de Jup
inmiddels zitte zelf, aal joare beej die club
Muziek di stóng óp plate, en nou óp DVD
nag efkus en we kriêge en digitale plee (ja ja ja)

Tekst: Cor Kuipers
Muziek: Thijs Kleeven 
Zang: AmuziCaal (Ger van de Bekerom, Thijs van de Munckhof, Jan van de Munckhof, Hay Verheijen)

CD 2005