Waat ik ok probeer

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Refrein
Wât ik ok probeer
Ik kôm ni weg vân heer
Mit de kriebels in de biën
Hey, loat meej ni alliën
Ut fiëst is nag lang ni gedoan
Ik zui wâl wille goan
Ma wât ik ok probeer
Ik kôm ni weg vân heer
 
Couplet
Oet 'n kroeg doa klinkt meziek
Dât werkt op meej âs ellestiek
't Is âl laat wât môt ik toch beginne
'n Huudje op en dâ ma gauw nô binne
 
Couplet
Dees 3 daag zeej ik ow ni stoan
Dân wil ik alliën d'r op oët goan
Geej snapt dat ni, ma zoë bin ik geboare
Ut dreumelblood dât kriebelt meej âl joare

Zang: Janine en Sandra Lemmen
Tekst: Janine, Sandra Lemmen en Hay v.d. Beuken
Muziek: Janine, Sandra Lemmen en Hay v.d. Beuken

CD 1995