Willi

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Refrein
Willi wál Willi ni Willi wál of Willi ni
Willi zeg nou toch  ’s gauw, man wát wilde nou
Willi kán ‘t ech ni laote, Willi huldt noëit ziene moond
Willi blief ma án ’t praote, Willi is ‘n twiefelkoont
Want Willi wál Willi ni Willi wál of Willi ni
Willi zeg nou toch ‘s gauw….. man wát wilde nou

Couplet
De Veurzitter en de Vôrs
zeuke de neje Prîns ván Hôrs
En nou wúrdt d’r ál verteld 
dát di Willi is gebeld
Ván zuj ‘t ów ni gaaie, ás geej de scepter móg gaon zwaaie
Ma is ‘t álzelaeve vá…..wát wil di Willi dá

Couplet
Jao d’n teksschriêver din háj 
nag ‘n schon  liedje in de láj
En nou wúrdt d’r ál verteld 
dát di Willi is gebeld
Ván zudde ‘t wát vinge, ás geej mien liedje ‘s gingt zinge
Ma is ‘t álzelaeve vá.….wát wil di Willi dá

Couplet
Gister stóng d’r in de krânt 
Joêkskapel zukt nag muzikânt
En nou wúrdt d’r ál verteld 
dát di Willi is gebeld
Zudde d’r wát vur veule, um in ós Joêkskapel te speule
Ma is ‘t álzelaeve vá…..wát wil di Willi dá

2017