Jan VI

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Proclamatie 1994-1995,
Prins Jan VI (Jan Lemmen)

Weej, Vôrs Primus:

Zesde Vôrs vân ’t Dreumelriëk; Ridder in de ordes vân d’n Dreumel, de Moelbaer en de Aendekoel; Oppervreejgezel vân d’n Dolgârd, enz.enz.
Mit of zônder ôw gôdvinge heer en nouw absênt en in antipodepositie, doabeej toestemming en goodkeuring verliënende, um oaver te goan toet proclamasie en installatie vân d´n drie-en-dârtigste Preens vân ´t Dreumelriëk;

Ovverwaegende:

  • Ten iërste: dât weej ôs drie-en-dârtigste joar en gôlde joar zulle make, en dât weej doa duchtig i geïnvesteerd hebbe um ôs toekomstbiëld positief te kunne halde;
  • Ten twedde: dât weej, mit permissie, afwezig zulle ziën en doavur ennen adjunct-regênt-asistênt ovver os Dreumelriëkzulle goan astelle;
  • Ten derde: dât weej heerbeej good op koers ligge, ma tusse de bedriëve door toch ôs beraekeninge kredietwaardig wille hâlde um doa dik profiët oêt te kunne hale;
  • Ten verde: dât weej gen belemmeringe zeen woamei ôs bedriêf speik zuij kunne loëpe, ma dât weej d'r zeker ok ni mit de pet noa zulle goëije;
  • Ten viefde: dât weej promotie vân ôs Dreumelriëk hoëg in 't vaandel hebbe stoa, ma gen riskânt bedriëf wille waere dôr ôs gêld in 't water te smiëte;
  • Ten zesde: dât weej vân 't joar mit de muziek meej ziën, ni veul neut op ôzze zang hebbe, ma wâl de goojen toën wille hâlde;
  • Ten zuvvende: dât weej um de neut ni wille ruste vurdât weej ân de leste neut toe zulle zië;
  • Ten achste: dât weej beej ôs activiteite verzekerd wille zie vân en professioneel advies, woamei neet gezâg is, dât weej de kiëndermêrt âl ontgruid zie;
  • Ten niggende: dât weej ôw en neej biëldmêrk vur de oëge wille hâlde, ma dât geej ôw doabeej dôr de bânk genoame ni dôr de bânk genoame hôft te veule;

Besloête weej:

Um heer en nouw te goan beneume toet drie-en dârtigste Preens van ‘t Dreumelriëk, woabeej weej eum beneume toet Ridder in de Ordes vân d`n Dreumel, de Moëlbaer en de Aendekoel; Premier Aktivee du Harmenie; Coureur du Tout d`Amateur; Herr Groszbetriebsfinanzmeister von Rabo wies Jacob Merlo Strase; onorable Lord Concordia Sixty Two en Oëtvinger vân de Hoesorde van CONCORDIA.
en rope nou oët toet Preens vân`t Dreumelriëk:

Prîns Jan d'n Zesde

mit zien Prinses Gerda en Adjudante Ger en Hay

Gegaeve, Hórs 4 fibberwari 1995

ald prins 033