Dré I

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Proclamatie Dré I

Proclamatie 1997-1998,
Prins Dré I (Dré van den Bosch)

WEEJ, VÓRST PRIMUS:

Doar de grasie ván ów á-gesteld ás zesde Vórst ovver 't Dreumelriëk; Ridder in de ordes ván d'n Dreumel, de Moelbaer en de Aendekoel; Oppervreejgezel ván d'n Dolgárd; Groëtmeister ván de vreejen tiëd;
Premier Tenor du Chanson; enz. enz.
Heer vur ów á-geweze um met of soonder ów goodvinge de zes-en-dártigste Preens ván 't Dreumelriëk te proklamere en te installere:

Ovverwaegende:

 • Ten ierste: dát 't in 't belang ván de vastenoavend, d'n hoëgsten tiëd wuurdt, dát we d'n droad wer óppakke en 'n end make án 't preensloëze tiëdpaerk.
 • Ten twedde: dát we nò deze zoëgenaamde weenterstop d'r wer duchtig taegge a wille schöppe en iëzerstaerk wille beginne.
 • Ten derde: dát enne vastenoavend good opgebouwd mót waere en dát doabeej d'n aanval 't best ván-oët en sterke verdediging ká waere i-gezatte.
 • Ten virde: dát service-verliëning hoëg in 't vaandel mót stoan en dát doa poal en paerk a gesteld mót waere ánders is 't hek van d'n dam.
 • Ten viefde: dát we de hechte bande met ós naburige dörpe in stánd wille hálde en veuraal de gój relatie met 't zwake geslách ván 't Meulewiekersriëk wille koestere.
 • Ten zesde: dát we de grenze ni aal te schérp mótte trekke ma dát we d'r wál vur mótte zörge dát we álles netjes in de reej hálde.
 • Ten zuvvende: dát tiedes de vastenoavend álle deure, ma zeker álle poarte mótte oape goan en dát doabeej niemus taegge d'n droad i mót loëpe.
 • Ten achtste: dát we ás Dreumels en Dreumellinnekes ál vur de hekke stoan te dringe um enne schónne vastenoavend te viere.
 • Ten niggende: dát we met de vastenoavend gen behoefte hebbe án proat di laeg is en zeker ni án glaas die laeg ziën, ma we óp zichzelf genóme niks taegge laeg hebbe.
 • Ten tiende: dát heer gen koel vur ennen ándere gegrave móg waere ma dát we Heer-ás iën groëte femilie achter mekaar mótte goan stoan.
 • Ten elfde (en ten leste): dát we dit joar 't gezegde "Dát giët nó (ván) d'n Bosch toe" ni aal te letterlijk mótte neme ma wál ás enne greunen droad in 't verhaal wille hálde.

Besloete:

Um heer en nou te goan oëtrope tot: Preens ván 't Dreumelriëk, woabeej weej eum beneume tot Ridder in de Ordes ván d`n Dreumel, de Moëlbaer en de Aendekoël;
Met de iëretitels ván:
Baron ván enne Laege niks, Opperbeschermhiër ván de Middelijkse Koel, Freiherr von Gitter bis Eiserne Tor, Onderhandse Graaf ván de 5-de Kolonne en Chevalier de la Porte du Héras, en rope nou oët tot zes-en-dártigste Preens ván`t Dreumelriëk:

Preens Dré d'n iërste

Gegaeve Hórs 31 jannewari 1998

ald prins 036