Luc I

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Proclamatie 1998-1999,
Prins Luc I (Luc Boekestijn)

Weej, Vôrs Primus:

Doar de grasie ván ów á-gesteld ás Zesde Vórst ovver ’t Dreumelriëk; Ridder in de ordes ván d’n Dreumel, de Moelbaer en de Aendekoel; Oppervreejgezel ván d’n Dolgárd; Groëtmeister ván de vreejen tiëd; Premier Tenor du Chanson; enz. enz. Heer vur ów á-geweze um, met of soonder ów goodvinge, de zuvve-en-dártigste Preens ván ‘t Dreumelriëk te proklamere en te installere;

Ovverwaegende:

 • Ten ierste: Dát 't d'n hoëgsten tiëd wuurdt dát we en end make án 't preensloëze Dreumelriëk en dát we doaveur enne Preens nuudig hebbe di ván nature ondernemend is;
 • Ten twedde: Dát deze Preens, met 't oëg op d'n oavergang noa 2000, op de iërste pláts Millennium bestendig zal mótte ziën zoëdát heej de zaak, straks óp 't kritieke moment, soonder hapere, stottere of pingele óp toere kán halde;
 • Ten derde: Dát servce-verliëning hoëg in 't vaandel mót blieve staon, zoëdát de vastenoavend gesmaerd kán verloëpe, woamei ni gezág is dát ge dán ok gáns in d'n oalie mót zién;
 • Ten verde: Dát we 't en slechte zaak zuj-je vinge ás iën ván ós Dreumels of Dreumelinnekes noa de pomp kós loëpe, hoewál doa in letterlijke zin, in 't gehiël niks óp taegge is;
 • Ten viefde: Dát we de oëtbreiding ván ós Dreumelriëk, boëte de Westtangent, voortvarend wille óppakke en dát weej d'r ván oavertuugd zien dát enne Preens, in dát gebied doa, ás en magneet zal waerke;
 • Ten zesde: Dát weej in 't leste joar ván dit Millennium soonder mier enne Preens nuudig hebbe din 't klappe ván de zweep kent en adelijkheid inclusief blauw blood, ás 't ware met de paplaepel haet binne gekraege;
 • Ten zuvvende: Dát de vastenoavend dit joar fleenk zal mótte waere opgevoerd en dát, hoe zwoar 't parcour ok is en hoeveul stóf d'r ok zal opweije, d'r neet veurtiëdig zal hove te waere áfgevlagd;
 • Ten achste: Dát de stárthekke ván de vastenoavend good en geliëktëdig mótte valle en dát ál gauw noa de hoëgste versnelling kán waere oavergeschakeld en de springbulte met gemaak genoame kunne waere;
 • Ten niggende: Dát dór enne Preens met veul ervaring kán waere toe-gezeen, dát niemus aal te baan-of biënbraekend te waerk giët en dán de vastenoavus-motor wer án de kánt mót zette;
 • Ten tiende: Dát deze Preens 't de gewoënste zaak ván de werreld mót vinge dát ge 't glaas of d'n tank ál wer voal goëit ás ge um ma half laeg het;
 • Ten elfde en leste: Dát ás ge met de vastenoavend in de Put kómt te zitte de Preens d'r persoënlijk vur zörgt dát ge d'r wer oét kómt of baeter, volgens en Romeins devies gezág: "Luctor et emergo";

Besloête weej:

Um heer en nou te goan oëtrope tot: Preens ván ‘t Dreumelriëk, woabeej weej eum beneume tot Ridder in de Ordes ván d`n Dreumel, de Moëlbaer en de Aendekoël;

Met de iëretitels ván:

Grand Coureur ván de Reulsberg, Sir Lucky Luc, Opperbeschermhiër vân de Wuust en de Witte, Baron du Texaco en Oétvinger ván de Hoésorde ván de Romeinse Put.

en rope nou oët tot zuvve en dártigste Preens ván`t Dreumelriëk:

Prîns Luc d'n Iërste

mit zien Prinses Laura en Adjudante John en Peter

Gegaeve, Hórs 23 jannewari 199

 

ald prins 037