Ad I

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Proclamatie Ad I

Proclamatie 2007-2008,
Prins Ad I (Ad Geurts)

Weej, Vôrs Primus:

Beej de grasie ván ów á-gesteld ás zesde Vôrs ván 't Dreumelriêk;
Ridder in de ordes ván d'n Dreumel, de Moelbaer en de Aendekoel;
Oppervreejgezel ván d'n Dolgárd; Groëtmeister ván de vreejen tiêd;
Premier Tenor Du Chanson; enz. enz.
Heer vur ów á-geweze um, met of soonder ów goodvinge, d'n zês-en-vertigste Prîns ván 't Dreumelriêk te proklamere en te installere;

Oaverweagende:

 • Ten ierste: Dát 't hoëg tiêd wuürdt dát d'r noa deze korte weenterstop en end keumt án 't Prînsloëze tiêdpaerk, want en Dreumelriêk soonder Prîns is ás en zwembad soonder water.
 • Ten twedde: Dát d'r elk joar good-bedoelende wiêsneuze zich á-dene en d'r tal ván gegadigden mekaar noa de kroën spanne, má dát alliën de állerbeste Dreumels in á-maerking kome um as Prîns de Dreumels en Dreumelinnekes ván enne geweldige vastenoavend te bedene.
 • Ten derde: Dát 't doabeej ván groët belang is dát heej oetzónderlijk good gesteund en mei ok óndersteund wuürdt dór en twiëspan dát d'r vur zörgt dát de Prîns met gemaak de kop boave water wet te halde.
 • Ten verde: Dát de neeje Prîns in stoat is um de vastenoavend in de houdgreep te neme en zelfs de aergste krom zin ván de grötste zoorproeme in snammels te hakke.
 • Ten viefde: Dát de neeje Prîns oet en femilie keumt die biëstig gaer en fiëstje viert, en die d'r dán ok niks op taege haet um gans oêt 't niks en gehiël onverwâchts en 25-jaorig jubilieum te mótte viere.
 • Ten zesde: Dát 't dit joar, miër ás vurgoande joare, ván belang is dát wie de jeugd haet ok de toekomst haet, en dát zowál de Prîns as de Prinses dór as gen andere ván dórdrónge ziên.
 • Ten zuvvende: Dát dit jaor de gaevelversieringskemissie alle registers oape môt trekke um tusse aal het buurtelijk Prînsegewaeld de a-kliéding ván 't Prînselijk hoês án de beoëgde groad ván ópvallendheid te haelpe.
 • Ten achste: Dát weej dit joar enne Prîns kriêge deen hiëlemoal in zien elemaent is ás d'r iets te knómmele velt, en durrum de groëtste fan is ván zien eige Prinses.
 • Ten niggende: Dát de Prîns, óndersteund dór zien adjudante, de Vórst, de Ceremoniemeister en Raod ván Elf, trefzeker mót handele en ás 't ware 't trefpunt mót ziên ván de vastenaovend.
 • Ten tiende: Dát weej enne neeje Prîns kriege di good kan klasjenere en ad rem is, en deen ok nag 's dágliks de Hôrster promotie-klassiekers ónder hande nimt, ván "Botte Hiep" wies "Maes in de Taes".
 • Ten elfde en leste:Dát we gaer enne Prîns hebbe di ván hoês oêt blauw blood haet zoëdát we precies wiëte wát vur vleis we in de kuûp hebbe.

Besloëte:

Um heer en nou te goan oétrope tot neeje Preens, woabeej weej eum beneume tot:
Ridder in de Ordes ván d'n Dreumel, de Moelbaer en de Aendekoel, met de iëretitels:
Premier d'Abattoir de Carbonade Junior; Onderhandse Graaf ván 't Land ván Horst; Baron van de platte knup; Kroënprîns ván 't Rubensplein;en oétvinger ván de orde ván de "Hiërsers ván de Jônge Wacht" en rope nou oét tot zês-en-vertigste Prîns ván 't Dreumelriêk:

Prîns Ad d'n Iërste

met zien Prinses Anja en adjudante Rob en Hay

Gegaeve, Hôrs 12 jannewari 2008

ald prins 046